?аза?стан Республикасы судяьларыны? VI съездінеде ?ойыл?ан сот ісін ж?ргізу процессінде а?паратты? технологиялар енгізу туралы міндеттерді орындау барысында, ?аза?стан Республикасыны? Жо?ар?ы Соты «Сот кабинеті» электронды? сервисін ?зірледі.

«Сот кабинеті» - сот ??рылымындада ?ол?а алын?ан реформаларды? замануи, жа?а технологияны? бірі.

«Сот кабинеті» - сот органдарыны? сервисине электронды т?рде кіруге арнал?ан біры??ай терезе болып табылады. Азаматтар мен за?ды т?л?аларды? кез-келген ?зіне ы??айлы уа?ытта, ?йден немесе ке?седен шы?пай-а?, онлайн режимінде «Сот кабинеті» интернет-сервисі (www.sud.kz) ар?ылы элетронды т?рде талап арыздарды (арыздарды) беругі ша?ымдарды мен ?тінішхаттарды жолдау?а, сондай-а? істі? ?аралу барысын ба?ылау?а м?мкіндітері бар.

Сот кабинетіне кіру ?шін, ?Р ?лтты? ку?ландырушы орталы?ынан электронды? цифрлы? ?олта?ба ?ажет.

Пайдаланушы «Сот кабинетінен» авторизациялау р?сіменен ?ткеннен кейін т?мендегілерді? бірін та?дап:

- Талап арыздарды (?тінішті) беру

- Апелляциялы?/жекеше ша?ымды беру

кассациялы? ша?ымды беру, сот актілерін ?ада?алау т?ртібімен ?айта ?арау туралы ?тінішхаттар, сот актілерін жа?адан ашыл?ан м?н-жайлар бойынша ?айта ?арау туралы арыз.

Пайдаланушы «Іс ??жаттары бойынша ??жаттар» б?лімі ар?ылы:

- пікір; ?арсы талап арыз; талап ?оюды ?амтамасыз ету туралы арыз; сот отырысыны? хаттамасына ескертулер; ?н-бейне жазбалар?а ж?не сот отырысыны? ?ыс?аша хаттамаларына ескертулер; ?ділет органдарына ат?ару пара?ын жолдау туралы ?тініш; ат?арушылы? пара?ты? телн?с?асын беру туралы арыз; сот актілеріні? к?шірмелерін (телн?с?аларын беру туралы ?тініш); ?тіп кеткен мерзімді ?алпына келтіру туралы ?тініш; т?релекті?, аралы? сотты? ж?не шетелдік соттарды? шешімдерін м?жб?рлеп орындау ?шін ат?ару пара?ын беру туралы арыз; бас?ада ?тініштер бере алады.

Мемлекетімізде жасалып жат?ан ізгі бастамыны? барлы?ы ?арапайым халы? ?шін.

Заманауи электронды? ?ызмет сот т?релегіні? ашы?ты?ы мен ?олжетімділігіне ба?ыттал?ан.

А?т?бе облысыны? ?ылмысты? істер ж?ніндегі мамандандырыл?ан ауданаралы? сотында б?гінгі к?нге дейін 68 арызды? 45-і, 35 апелляциялы? ша?ымны? 20-сы «Сот кабинеті» сервисі ар?ылы т?сіп отыр.

Д.?.Сады?ова. А?т?бе облысыны? ?ылмысты? істер ж?ніндегі мамандандырыл?ан ауданаралы? сотыны? ке?се ме?герушісіні? м.а.